Polisi Privasi

Apakah maksud Polisi Privasi Data dan kandungannya?

GetSihat.my memahami akan kepentingan privasi data peribadi kepada para pengguna. Polisi Privasi Data ini (“Polisi“) menjadi asas kepada GetSihat.my dan sekutunya (“kami”) untuk mengumpul, menggunakan, berkongsi dan memproses data bakal pengguna, pengguna, wakil pengguna yang sah selari dengan undang-undang privasi data. Kami juga memaklumkan hak-hak anda.

Polisi ini terpakai di laman sesawang dan aplikasi yang kami miliki serta dijalankan oleh pihak kami termasuk informasi dan perkhidmatan yang tersedia dalam laman sesawang dan aplikasi kami, yang menggunakan terma “Perkhidmatan”.

Polisi ini terpakai terhadap data peribadi dalam simpanan kami atau di bawah kawalan kami, termasuk data yang disimpan oleh organisasi-organisasi yang membantu kami mengumpul, menggunakan, berkongsi, atau memproses data peribadi untuk kegunaan kami. Pengumpulan, penggunaan, perkongsian, atau memproses data peribadi pengguna kami bagi pihak kementerian-kementerian atau pihak berkuasa akan selari dengan garis panduan yang telah termaktub dalam polisi pengurusan data milik kerajaan.

Anda megesahkan bahawa anda telah membaca dan memahami Polisi ini dan Terma Penggunaan kami. Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda telah mengesahkan bahawa anda bersetuju kepada semua Terma Penggunaan kami yang melibatkan kontrak antara anda dan kami. Anda juga telah mengesahkan bahawa anda telah memberikan kebenaran kepada kami untuk mengumpul, menggunakan, berkongsi atau memproses data peribadi anda selari dengan Polisi ini.

Apakah jenis data yang kami proses

Seperti yang digunakan dalam Polisi ini, “data peribadi” bermaksud data, sama ada betul atau tidak, mengenai individu yang boleh dikenal pasti: (a) daripada data tersebut; atau (b) daripada data tersebut atau informasi lain yang mungkin terdapat dalam simpanan kami atau yang boleh kami dapati.

Bergantung kepada bentuk interaksi anda dengan kami dan perkhidmatan yang kami sediakan untuk anda, beberapa contoh data peribadi yang mungkin kami dapatkan daripada anda termasuk nama, nombor kad pengenalan, nombor fin, nombor permit kerja dan nombor sijil lahir, maklumat komunikasi seperti alamat kediaman, alamat e-mel atau nombor telefon, kewarganegaraan, umur, jantina, tarikh lahir, status perkahwinan, maklumat kesihatan, gambar dan maklumat audio-visual yang lain, maklumat pekerjaan dan butiran kewangan seperti nombor kad kredit, nombor kad debit atau maklumat perbankan, maklumat aplikasi/pelayar dan peranti.

Kami mungkin akan turut mendapatkan maklumat daripada sumber luar seperti rakan kongsi, vendor, dan pihak ketiga. Kami memastikan pihak luar mempunyai hak untuk mengumpul, menggunakan dan berkongsi maklumat anda sebelum memberikannya kepada kami.

Bagaimanakah caranya kami mengumpul dan menggunakan data peribadi

Kami secara umumnya tidak mengumpul data peribadi melainkan (a) ianya diberikan kepada kami secara sukarela oleh anda secara terus atau melalui pihak ketiga yang telah diberikan kebenaran dan hak oleh anda untuk berkongsi maklumat peribadi anda kepada kami (“wakil sah” anda) setelah (i) anda (atau “wakil sah” anda) telah dimaklumkan tentang tujuan pengumpulan data tersebut (sila rujuk tujuan-tujuan tersebut di bawah), dan (ii) anda (atau “wakil sah” anda) telah memberikan kebenaran yang sah untuk tujuan pengumpulan dan penggunaan data peribadi anda untuk tujuan-tujuan tersebut, atau (b) pengumpulan dan penggunaan data peribadi tanpa kebenaran adalah dibenarkan atau diperlukan seperti yang telah termaktub dalam undang-undang privasi data yang berkaitan. Kami akan mendapatkan kebenaran bagi mendapatkan maklumat tambahan berkaitan data peribadi anda.

Kami akan menggunakan data peribadi anda untuk tujuan-tujuan berikut:

 • Untuk menyediakan, menambah baik, dan mencipta perkhidmatan baru dan perkhidmatan yang sedia ada.
 • Untuk menyediakan pengalaman khusus untuk anda, termasuk iklan-iklan, bagi memastikan semua yang anda lihat menarik dan bermanfaat buat anda.
 • Untuk menjawab, menguruskan, dan memproses pertanyaan, permintaan, permohonan, aduan, dan maklum balas daripada anda dan untuk menghantar maklumat pengurusan mengenai laman sesawang dan Perkhidmatan kami;
 • Untuk menghantar maklumat elektronik yang selamat kepada anda dan menghantar e-mel khusus berkaitan minat anda yang disimpulkan melalui Perkhidmatan yang telah anda guna, termasuk berita, pengumuman, peringatan, dan tawaran daripada pihak kami;
 • Untuk menganalisa trend dan tingkah laku dan aktiviti pengguna termasuk kekerapan lawatan laman tertentu dalam laman sesawang kami, bagaimana Perkhidmatan telah digunakan dan berapa banyak e-mel telah diterima dan dibuka;
 • Untuk menyediakan kepada anda dan orang lain yang berkongsi ciri-ciri demografik dan minat yang serupa dengan kandungan yang lebih relevan termasuk pengiklanan dalam dan luar laman sesawang dan aplikasi;
 • Untuk menyediakan perkhidmatan lead generation 
 • Untuk mengesan dan mencegah daripada berlakunya penipuan atau bahaya lain terhadap perkhidmatan dan pengguna kami;
 • Untuk mengesan masalah-masalah berkaitan Perkhidmatan
 • Untuk menjalankan kajian-kajian atau aktiviti-aktiviti yang dinyatakan di bawah;
 • Untuk menguruskan dan mengesahkan akaun dan identiti anda;
 • Untuk berkongsi kepada mana-mana pihak ketiga termasuk rakan kongsi, penyedia perkhidmatan, wakit, atau pihak ketiga, dan pihak berkuasa dan/atau badan-badan kerajaan yang berkaitan, sama ada di Singapura atau negara-negara lain bagi tujuan-tujuan yang telah dinyatakan;
 • Untuk menghantar maklumat promosi kepada anda (termasuk melalui surat, e-mel, telefon, dan pesanan ringkas) atau menghubungi anda berkenaan produk, perkhidmatan, program atau topik-topik lain yang kami rasakan sesuai dengan minat anda stelah mendapat kebenaran daripada anda selari dengan undang-undang yang berkaitan;
 • Untuk mengajak anda menyertai tinjauan atau kajian berkaitan seperti bagaimanakah anda menggunakan Perkhidmatan kami;
 • Bagi mematuhi semua undang-undang, terma, kod etika, garis panduan, atau peraturan, atau bagi membantu penguatkuasaan undang-undang dan penyiasatan yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa atau badan-badan kerajaan;
 • Tujuan-tujuan lain yang berkait dengan tindakan anda untuk berkongsi maklumat peribadi;
 • Tujuan-tujuan lain yang berkait dengan perkara-perkara di atas; dan
 • Tujuan-tujuan lain yang tidak dinyatakan di atas (kecuali yang dibenarkan dan sah di sisi undang-undang), kami akan mendapatkan kebenaran anda sebelum menggunakan data peribadi anda.

Tujuan-tujuan yang telah dinyatakan dalam klausa-klausa di atas akan turut terpakai dalam keadaan-keadaan di mana hubungan anda dengan kami telah terputus atau diubah dengan apa cara sekalipun , untuk suatu tempoh yang munasabah (termasuk, yang berkenaan, satu tempoh untuk membolehkan kami untuk menguruskan hak-hak kami dalam kontrak dengan anda), kecuali anda telah memaklumkan kepada kami bahawa anda telah menarik balik kebenaran bagi tujuan-tujuan yang telah disebutkan.

Kami mungkin akan menggabungkan maklumat peribadi anda dan maklumat-maklumat lain yang telah dikumpulkan berkenaan dengan Perkhidmatan yang telah anda gunakan, dan bagi melengkapkan maklumat daripada sumber-sumber luar bagi tujuan-tujuan yang telah dihuraikan dalam Polisi ini. Contohnya, maklumat anda yang telah kami kumpul akan digabungkan dengan maklumat-maklumat lain yang diterima daripada pihak ketiga oleh kami bagi tujuan kajian, termasuk mengukur keberkesanan kandungan, pengiklanan atau program. Kami mungkin akan melaporkan maklumat yang bersepadu dan maklumat ini tidak dapat menjejak pengguna individu dalam laman sesawang kami, kepada rakan perniagaan atau syarikat pengiklanan semasa atau yang akan datang.

Lihat beberapa contoh bagaimana kami mengumpulkan dan menggunakan data peribadi anda: 

Pendaftaran

Meskipun anda boleh menggunakan kebanyakan perkhidmatan tanpa mendaftar, perkhidmatan tertentu memerlukan anda untuk menjadi pengguna yang berdaftar. Jika anda hendak mendaftar, atau mengemaskini akaun atau mengakses perkhidmatan -perkhidmatan lain, anda mungkin perlu berkongsi maklumat peribadi seperti nama, alamat, nombor telefon, jantina, alamat e-mel dan tarikh lahir, dan ID pengguna dan kata laluan bagi mengakses akaun anda. Anda bertanggungjawab untuk memberikan maklumat peribadi yang tepat.

Surat Berita Melalui E-mel

Semasa pendaftaran dan apabila anda menggunakan laman sesawang kami, anda akan diberikan pilihan untuk berkongsi maklumat peribadi dengan kami bagi menerima surat berita yang mengandungi maklumat atau bahan pemasaran – seperti surat berita berkaitan dengan penyakit tertentu – melalui e-mel daripada kami dan/atau secara terus daripada pihak ketiga. Dari semasa ke semasa, kami akan menawarkan peluang kepada pengguna laman-laman sesawang pihak ketiga untuk menerima surat berita kami di laman sesawang terbabit, pengurusan laman sesawang terbabit akan berkongsi maklumat yang telah anda berikan  berkait dengan permohonan langganan, yang kami akan gunakan selari dengan Polisi ini seumpama anda memberikan maklumat tersebut secara terus kepada kami. Apabila anda mengaktifkan notifikasi e-mel bagi perkongsian yang telah anda lakukan atau aktiviti berkaitan suatu perkongsian, anda akan menerima e-mel berkaitan dengan aktiviti berkaitan perkongsian tersebut. Jika anda tidak lagi mahu menerima e-mel, anda boleh nyahaktif fungsi ini di profil anda. 

Kajian Pasaran

Dari semasa ke semasa, kami akan menjalankan kajian atau tinjauan secara atas talian bagi pihak kami atau pihak ketiga melalui e-mel, tinjauan (pop-up), dan kumpulan sasar atas talian. Apabila menyertai tinjauan, anda mungkin perlu berkongsi lokasi, umur, nama, dan butiran komunikasi bagi tujuan cabutan bertuah jika ada. Maklumat yang telah anda kongsikan melalui tinjauan akan kami gunakan untuk analisis lanjut, seperti huraian di bawah, termasuk mengukur keberkesanan kandungan, pengiklanan, atau program. Maklumat peribadi yang anda telah kongsikan bagi tujuan menyertai cabutan bertuah akan digunakan khusus untuk menguruskan cabutan bertuah selari dengan undang-undang berkaitan. Kajian pasaran yang dilaksanakan oleh kami atau bagi pihak kami akan mengandungi pautan ke Polisi ini.

Maklum Balas Pengguna, Papan Pesanan, dan Forum Awam Yang Lain

Kami juga menyediakan beberapa papan pesanan dan forum awam untuk pengguna berkongsi maklum balas, maklumat, dan menyokong satu sama lain atau bertanyakan soalan kepada pakar. Kami juga menyediakan ruang perbincangan atas talian dikendalikan oleh pakar-pakar kesihatan. Fungsi untuk memberikan maklum balas dalam sistem tempahan dan papan pesanan terbuka kepada orang awam dan tidak sulit.

Sebarang maklumat (termasuk maklumat peribadi) yang anda kongsikan dalam maklum balas, pesanan atas talian, atau forum lain secara teknikalnya bersifat terbuka dan tidak sulit. Anda harus fikir dengan teliti sebelum memuat naik sebarang maklumat peribadi dalam mana-mana forum awam. Apa sahaja yang telah anda muat naik boleh dilihat, dikongsi atau dikumpul oleh pihak ketiga dan digunakan untuk pelbagai tujuan lain di luar kawalan kami termasuk untuk menghubungi anda tanpa mendapat keizinan yang sah. Sama seperti forum awam yang lain, maklumat yang anda muat naik atau kongsikan akan turut muncul dalam enjin carian pihak ketiga. 

Jika anda telah tersilap memuat naik atau berkongsi maklumat peribadi dalam paparan pesanan kami dan mahu maklumat tersebut dipadam, anda boleh menghantar e-mel kepada kami melalui pautan Hubungi Kami pada setiap halaman di laman sesawang kami.

Perkhidmatan dan Maklumat Peranti

Semasa anda mengakses dan menggunakan Perkhidmatan, kami secara automatik akan mengumpul dan menyimpan maklumat log pelayan daripada penyemak imbas atau peranti mudah alih anda seperti alamat IP atau pengecam peranti unik, maklumat penyemak imbas (termasuk URL rujukan), pilihan dan tetapan anda, kuki dan maklumat mengenai kandungan yang telah anda lihat dan tindakan yang diambil (contohnya, carian, pengiklanan, klik dan tarikh dan masa yang berkaitan). Kami juga boleh mendapatkan maklumat khusus peranti semasa anda memasang dan menggunakan Aplikasi termasuk model peranti anda, maklumat sistem operasi, ID pengiklanan (yang merupakan nombor pengenalan yang unik dan boleh diatur semula oleh pengguna untuk iklan yang berkaitan dengan peranti mudah alih) dan versi Aplikasi dan maklumat penggunaan. Apabila diaktifkan oleh anda, kami mengumpul maklumat lokasi tepat yang disediakan oleh peranti mudah alih anda, yang boleh anda nyahaktif melalui tetapan peranti.

Kuki dan Teknologi Penjejakan Lain

Kami dan rakan kongsi menggunakan kuki untuk mengumpul maklumat mengenai penggunaan Perkhidmatan oleh anda. “Kuki” adalah fail data kecil yang diberikan kepada penyemak imbas ketika anda mengunjungi laman sesawang kami yang membolehkan pengecaman penyemak imbas anda dan mengumpul dan menyimpan maklumat mengenai penggunaan Perkhidmatan oleh anda, seperti yang dijelaskan di atas tadi. Sebagai tambahan kepada kuki, kami dan rakan kongsi kami menggunakan teknologi penjejakan lain yang mengumpul maklumat mengenai penggunaan Perkhidmatan oleh anda, termasuk pengecam mudah alih dan “suar web” yang merupakan fail grafik kecil (kadang-kadang disebut “jelas GIF” atau “piksel web”) yang disematkan di laman web atau e-mel yang biasanya digunakan untuk memantau aktiviti dan menghantar maklumat yang relevan kembali ke pelayan rumah (yang boleh menjadi milik laman web tuan rumah, pengiklan rangkaian atau pihak ketiga lain). Maklumat yang dikumpulkan oleh teknologi penjejakan tersebut dapat digabungkan dengan maklumat lain yang dapat dicapai oleh rakan kongsi kami, termasuk nama, alamat e-mel dan alamat kediaman anda, sehingga kami dapat menghantar bahan, baik secara elektronik atau melalui surat, yang mungkin menarik kepada anda.

Rakan kongsi pengiklanan kami mungkin menggunakan kuki dan teknologi penjejakan lain untuk mengumpulkan maklumat mengenai penggunaan laman sesawang kami oleh anda, termasuk kandungan yang telah anda lihat. Pihak ketiga ini mungkin menggunakan maklumat ini untuk membantu kami menyampaikan iklan di laman sesawang kami dan di laman sesawang pihak ketiga lain berdasarkan aktiviti penyemakan imbas anda di laman kami. Kami boleh menyesuaikan iklan di laman sesawang kami dan laman sesawang pihak ketiga yang lain berdasarkan maklumat tambahan setakat yang diketahui oleh kami atau pihak ketiga tersebut. Dua pihak ketiga yang bekerja sama dengan kami ialah Google dan Facebook. Selain menggunakan maklumat yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan perkhidmatan mereka kepada kami, Google juga dapat menggunakan informasi seperti yang dijelaskan dalam kebijakan privasinya. Untuk melihat bagaimana Google dapat menggunakan maklumat yang dikumpulkan melalui penggunaan perkhidmatan Google oleh kami di laman sesawang kami, kunjungi https://www.google.com/policies/privacy/partners. Walaupun Facebook tidak memberikan sebarang maklumat peribadi kepada kami, Facebook mungkin menggunakan maklumat anda yang dimilikinya dan maklumat yang dikumpulkan melalui perkhidmatan mereka kepada kami (yang mungkin dikaitkan dengan maklumat peribadi yang dimiliki Facebook tentang anda) seperti yang dijelaskan dalam dasar privasinya yang boleh didapati di https://www.facebook.com/about/privacy.

Kami juga bekerjasama dengan rangkaian iklan pihak ketiga untuk memaparkan iklan di laman sesawang kami dan di laman sesawang pihak ketiga. Vendor rangkaian iklan kami menggunakan teknologi untuk mengumpul maklumat mengenai aktiviti anda di laman dan aplikasi kami untuk menyediakan iklan yang disasarkan melalui kuki kepada anda di laman sesawang kami dan di laman sesawang pihak ketiga berdasarkan aktiviti penyemakan imbas dan minat anda.

Apabila anda memuat turun dan memasang salah satu daripada Aplikasi kami ke peranti mudah alih anda, kami memberikan nombor rawak untuk tujuan pemasangan Aplikasi anda. Nombor ini tidak dapat digunakan untuk menjejak anda secara peribadi, dan kami tidak dapat mengenal pasti anda secara peribadi kecuali anda memilih untuk menjadi pengguna Aplikasi yang berdaftar. Kami menggunakan nombor rawak ini dengan cara yang sama dengan penggunaan kuki kami seperti yang dijelaskan dalam Polisi Privasi ini dan dalam Polisi Kuki kami. Tidak seperti kuki, nombor rawak diberikan untuk pemasangan Aplikasi itu sendiri dan bukan penyemak imbas, kerana Aplikasi tidak berfungsi melalui penyemak imbas anda. Oleh itu nombor rawak tidak dapat dikeluarkan melalui tetapan. Penggunaan kuki dan teknologi penjejakan dalam laman sesawang kami yang telah dioptimumkan untuk kegunaan mudah alih dan Aplikasi kemegahan kami serupa dengan penggunaan kami di laman desktop kami. Anda boleh memilih untuk menolak kuki, menggunakan Inisiatif Rangkaian Pengiklanan dan mekanisme penyisihan yang dijelaskan di bawah di bahagian “Pilihan dan Hak Anda” tersedia dalam aplikasi kami dan di laman web kami yang telah dioptimumkan untuk kegunaan mudah alih.

Bagaimana data peribadi dikongsi

Kami mungkin berkongsi dan mendedahkan data peribadi anda:

 • di mana pendedahan sedemikian diperlukan untuk, atau berkaitan dengan, penyediaan perkhidmatan yang diminta oleh anda;
 • kepada rakan kongsi, pelanggan, pembekal perkhidmatan pihak ketiga, ejen, vendor dan organisasi lain yang kami libatkan untuk melaksanakan mana-mana tujuan yang disenaraikan dalam Bahagian III di atas untuk kami;
 • Kepada mana-mana pihak lain di mana anda memberi kuasa kepada kami untuk mendedahkan data peribadi anda, atau jika perlu, untuk melakukan sebarang tindakan yang diminta oleh anda;
 • kepada rakan kongsi, pelanggan dan pihak ketiga kami agar mereka boleh menyediakan perkhidmatan dan maklumat promosi yang lebih berguna kepada anda (termasuk iklan yang dipaparkan di laman web kami dan/atau laman web pihak ketiga;
 • kepada pihak ketiga yang anda pilih untuk berhubung di laman web kami atau yang menggunakan produk dan perkhidmatan kami; dan
 • kepada anak syarikat dan sekutu korporat kami dalam GetSihat.my yang akan terus mematuhi Polisi ini.

Tujuan-tujuan yang disenaraikan dalam klausa di atas mungkin terus terpakai walaupun dalam situasi di mana hubungan anda dengan kami) telah ditamatkan atau diubah dalam apa jua cara, untuk tempoh yang munasabah selepas itu (termasuklah, jika berkenaan, tempoh untuk membolehkan kami menguat kuasakan hak kami di bawah kontrak dengan anda), kecuali anda telah memberitahu kami secara jelas bahawa anda menarik balik persetujuan anda untuk tujuan yang disebutkan di atas.

Contoh bagaimana kami berkongsi data peribadi anda:

Anak-anak Syarikat dan Gabungan Korporat GetSihat.my

Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan anak syarikat, sekutu dan syarikat kami yang diperoleh atau digabungkan dengan kami dan ahli gabungan kami. Sekiranya berlaku perubahan dalam kawalan korporat akibat daripada, sebagai contoh, penjualan kepada, atau penggabungan dengan, entiti lain, atau sekiranya berlaku penjualan aset atau kebankrapan, kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak baharu yang mengawal atau pihak yang memperoleh aset. Sekiranya berlaku perubahan sedemikian, maklumat peribadi anda akan terus dikendalikan mengikut Polisi ini. Perkongsian kami adalah untuk memastikan keselamatan dari jauh, keselamatan dan integriti serta mematuhi undang-undang yang terpakai, untuk memperibadikan tawaran, iklan dan kandungan tajaan atau komersial lain; untuk membangunkan dan menyediakan ciri dan penyepaduan dan untuk memahami cara individu menggunakan dan berinteraksi dengan produk dan perkhidmatan kami.

Syarikat dan Kontraktor yang Bekerjasama dengan kami

Kami bekerjasama dengan syarikat dan kontraktor pihak ketiga yang membantu kami menyediakan perkhidmatan selain membantu dalam pengendalian laman web dan aplikasi kami, termasuk penyediaan perkhidmatan yang berkaitan dengan teknologi, analisis data, penyelidikan, pengurusan dan penggunaan e-mel, cabutan bertuah dan pentadbiran pertandingan, pengiklanan dan pemasaran dan/atau kandungan. Kontraktor kami kadangkala mempunyai akses terhad kepada maklumat anda semasa menyediakan produk atau perkhidmatan kepada kami. Kami secara kontrak menghendaki kontraktor kami tidak menggunakan atau mendedahkan maklumat anda untuk sebarang tujuan selain daripada menyediakan perkhidmatan atau fungsi terhad untuk kami.

Pengiklan Pihak Ketiga dan Laman Web Pihak Ketiga

Kami mungkin berkongsi maklumat yang kami ada tentang anda, seperti ID kuki atau alamat IP, dengan penyedia perkhidmatan pengiklanan pihak ketiga yang mungkin menggunakan maklumat ini untuk menghantar iklan di laman web kami dan di laman web pihak ketiga yang paling relevan dengan minat anda. 

Kandungan, perkhidmatan dan iklan tertentu yang ditawarkan kepada anda melalui laman web kami disiarkan pada, atau mengandungi pautan ke, laman web yang dihoskan dan dikendalikan oleh syarikat selain daripada kami (“Laman Web Pihak Ketiga”). Kami tidak berkongsi maklumat peribadi anda dengan Laman Web Pihak Ketiga ini tanpa kebenaran anda, tetapi anda harus sedar bahawa sebarang maklumat yang anda dedahkan kepada Laman Web Pihak Ketiga ini sebaik sahaja anda mengakses Laman Web Pihak Ketiga tidak tertakluk kepada Polisi ini. Kami tidak menyokong dan tidak bertanggungjawab ke atas amalan privasi Laman Web Pihak Ketiga ini. Anda harus menyemak dasar privasi yang disiarkan di Laman Web Pihak Ketiga untuk memahami cara Laman Web Pihak Ketiga tersebut mengumpul dan menggunakan maklumat anda. Kami berusaha untuk menjelaskannya kepada anda apabila anda meninggalkan laman web kami dan memasuki Laman Web Pihak Ketiga, sama ada dengan menghendaki anda mengklik pautan atau dengan memberitahu anda di laman web kami sebelum anda melawati Laman Web Pihak Ketiga. Selain itu, jika anda melihat frasa seperti “Dikuasakan oleh” atau “berkaitan dengan” diikuti dengan nama syarikat selain kami, maka anda berada di laman web yang dihoskan oleh syarikat selain kami. Apabila anda menggunakan perkhidmatan jenama bersama (perkhidmatan yang dikendalikan dengan rakan kongsi kami), atau mendaftar atau sebaliknya memberikan maklumat pada laman web jenama bersama, jika berkenaan, kami mungkin menyerahkan maklumat yang dikumpul kembali kepada rakan kongsi tersebut, yang mungkin melibatkan pihak ketiga. pembekal perkhidmatan yang perkhidmatannya disertakan ke dalam dan/atau muncul dalam perkhidmatan.

Kami juga mungkin memasukkan widget sosial pada laman web kami yang membolehkan anda berinteraksi dengan perkhidmatan media sosial berkaitan, contohnya, untuk berkongsi artikel. Widget ini mungkin akan mengumpul data sejarah pelayaran yang mungkin diterima oleh pihak ketiga yang menyediakan widget dan dikawal oleh pihak ketiga ini. Anda mungkin boleh mengurus pilihan privasi anda secara langsung dengan platform rangkaian sosial yang berkenaan.

Rakan kongsi yang menawarkan barangan atau perkhidmatan pada produk dan platform perkhidmatan perdagangan kami

Apabila anda memilih untuk membuat transaksi, atau sebaliknya memilih untuk berkongsi maklumat dengan penjual, pencipta, pengumpul dana, badan amal, penyedia perkhidmatan pembayaran atau platform perkhidmatan perdagangan, kami berkongsi maklumat dengan mereka dan dengan mana-mana penyedia yang bertindak bagi pihak mereka.

Bergantung pada cara anda berinteraksi dengan mereka, mereka menerima:

 • Maklumat untuk melengkapkan transaksi anda, seperti pesanan, pembayaran, maklumat perhubungan dan penghantaran
 • Maklumat untuk membantu memastikan keselamatan transaksi, seperti maklumat tentang peranti atau sambungan anda
 • Sebarang maklumat yang diperlukan oleh peraturan yang berkenaan
 • Maklumat lain yang anda pilih untuk berkongsi dengan mereka

Vendor pemasaran

Kami berkongsi maklumat tentang anda dengan syarikat-syarikat yang membantu memasarkan syarikat, perkhidmatan dan produk kami, mengukur keberkesanan kempen pemasaran kami sendiri dan melakukan penyelidikan pengiklanan. Contohnya, kami berkongsi pengecam peranti anda atau pengecam lain dengan vendor pengiklanan untuk membantu kami menyiarkan iklan yang paling relevan dengan minat anda.

Pematuhan Undang-undang, Peraturan dan Permintaan Penguatkuasaan Undang-undang

Untuk bekerjasama dengan pegawai kerajaan dan penguatkuasa undang-undang dan pihak swasta bagi menguatkuasakan dan mematuhi undang-undang, kami boleh mengeluarkan maklumat peribadi kepada pihak ketiga: (1) untuk mematuhi keperluan undang-undang seperti undang-undang, peraturan, waran geledah, sepina atau perintah mahkamah; (2) apabila kami percaya dengan niat baik bahawa pendedahan adalah perlu untuk melindungi hak kami, melindungi keselamatan anda atau keselamatan orang lain, menyiasat penipuan atau membalas permintaan kerajaan; atau (3) dalam kes khas, seperti bertindak balas kepada ancaman fizikal terhadap diri anda atau orang lain, untuk melindungi harta atau mempertahankan atau menuntut hak undang-undang.

Dianggap Persetujuan Melalui Pemberitahuan

Kami mungkin mengumpul atau menggunakan data peribadi anda, atau mendedahkan data peribadi sedia ada untuk tujuan kedua yang berbeza daripada tujuan utama yang asalnya dikumpul menurut Polisi ini. Jika kami berhasrat untuk bergantung pada persetujuan yang dianggap melalui pemberitahuan untuk tujuan kedua tersebut, kami akan memberitahu anda tentang cadangan pengumpulan, penggunaan atau pendedahan data peribadi anda melalui mod komunikasi yang sesuai.

Anda akan diberi tempoh yang munasabah untuk memaklumkan kepada kami jika anda ingin menarik diri daripada pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi anda untuk tujuan tersebut.

Selepas tamat tempoh menarik diri, anda boleh memberitahu kami bahawa anda tidak lagi mahu bersetuju dengan tujuan yang mana persetujuan anda dianggap melalui pemberitahuan dengan menarik balik persetujuan anda untuk pengumpulan, penggunaan atau pendedahan data peribadi anda berhubung dengan tujuan-tujuan tersebut. 

Pergantungan Pada Pengecualian Kepentingan Sah

Selaras dengan undang-undang privasi data peribadi yang berkenaan, kami mungkin mengumpul, menggunakan atau mendedahkan data peribadi anda tanpa kebenaran anda untuk kepentingan sah kami atau individu lain. Dengan bergantung pada pengecualian kepentingan sah yang berkenaan, kami akan menilai kemungkinan kesan buruk terhadap individu dan menentukan bahawa kepentingan sah melebihi sebarang kesan buruk.

Selaras dengan pengecualian kepentingan yang sah, kami akan mengumpul, menggunakan atau mendedahkan data peribadi anda untuk tujuan berikut:

 • Pengesanan dan pencegahan penipuan;
 • Pengesanan dan pencegahan penyalahgunaan perkhidmatan;
 • Analisis rangkaian untuk mencegah penipuan dan jenayah kewangan, dan melaksanakan analisis kredit; dan
 • Pengumpulan dan penggunaan data peribadi pada peranti keluaran syarikat untuk mengelakkan kehilangan data.

Tujuan yang disenaraikan dalam klausa di atas mungkin terus digunakan walaupun dalam situasi di mana hubungan anda dengan kami (contohnya, menurut kontrak) telah ditamatkan atau diubah dalam apa jua cara, untuk tempoh yang munasabah selepas itu.

Bagaimana untuk menarik balik persetujuan anda

Persetujuan yang anda berikan untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi anda akan kekal sah sehingga tempoh ia ditarik balik oleh anda atau wakil anda yang diberi kuasa secara bertulis. Anda atau wakil anda yang diberi kuasa boleh menarik balik persetujuan dan meminta kami untuk berhenti mengumpul, menggunakan dan/atau mendedahkan data peribadi anda untuk mana-mana atau semua tujuan yang disenaraikan di atas dengan menghantar permintaan anda melalui e-mel atau sebaliknya secara bertulis kepada Pegawai Perlindungan Data kami menerusi butiran yang disediakan di bawah. Jika anda tidak dapat menyerahkan permintaan anda secara bertulis atau jika anda memerlukan sebarang bantuan dengan penyerahan permintaan anda, anda boleh meminta untuk bercakap atau berjumpa dengan Pegawai Perlindungan Data kami.

Setelah menerima permintaan bertulis anda untuk menarik balik kebenaran anda, kami mungkin memerlukan masa yang munasabah (bergantung pada kerumitan permintaan dan kesannya terhadap hubungan kami dengan anda) untuk permintaan anda diproses dan untuk kami memberitahu anda tentang kesan kami menyetujui perkara yang sama, termasuk sebarang akibat undang-undang yang boleh menjejaskan hak dan liabiliti anda kepada kami. Secara amnya, kami akan berusaha untuk memproses permintaan anda dalam masa tiga puluh (30) hari selepas menerimanya.

Walaupun kami menghormati keputusan anda untuk menarik balik persetujuan anda, sila ambil perhatian bahawa bergantung pada jenis dan skop permintaan anda, kami mungkin tidak berada dalam kedudukan untuk terus menyediakan barangan atau perkhidmatan kami kepada anda dan kami akan, dalam keadaan sedemikian, memberitahu anda sebelum menyelesaikan pemprosesan permintaan anda. Sekiranya anda memutuskan untuk membatalkan penarikan balik kebenaran anda, sila maklumkan kepada kami dengan cara yang dinyatakan di atas.

Sila ambil perhatian bahawa menarik balik kebenaran tidak menjejaskan hak kami untuk terus mengumpul, menggunakan dan mendedahkan data peribadi di mana pengumpulan, penggunaan dan pendedahan sedemikian tanpa kebenaran dibenarkan atau diperlukan di bawah undang-undang yang berkenaan.

Cara mengakses dan membetulkan data peribadi

Jika anda ingin membuat (a) permintaan akses untuk akses kepada salinan data peribadi yang kami miliki tentang anda atau maklumat tentang cara kami menggunakan atau mendedahkan data peribadi anda, atau (b) permintaan pembetulan untuk membetulkan atau mengemas kini mana-mana data peribadi anda yang kami miliki tentang anda, anda boleh menyerahkan permintaan anda melalui e-mel atau secara bertulis, kepada Pegawai Perlindungan Data kami melalui butiran hubungan yang diberikan di bawah. Jika anda memerlukan bantuan dengan penyerahan permintaan anda, anda boleh meminta untuk bercakap atau berjumpa dengan Pegawai Perlindungan Data kami. 

Sila ambil perhatian bahawa bayaran yang berpatutan mungkin dikenakan untuk permintaan akses. Jika ya, kami akan memaklumkan anda tentang bayaran sebelum memproses permintaan anda.

Kami akan membalas permintaan anda secepat mungkin. Secara umumnya, maklum balas kami adalah dalam masa dua (2) hari bekerja. Sekiranya kami tidak dapat menjawab permintaan anda dalam masa tiga puluh (30) hari selepas menerima permintaan anda, kami akan memaklumkan anda secara bertulis dalam masa tiga puluh (30) hari dari masa yang mana kami akan dapat menjawab permintaan anda. Jika kami tidak dapat memberikan anda sebarang data peribadi atau membuat pembetulan yang diminta oleh anda, kami secara amnya akan memaklumkan anda tentang sebab mengapa kami tidak dapat berbuat demikian (kecuali jika kami tidak dikehendaki berbuat demikian di bawah undang-undang yang berkenaan) . 

Tambahan pula, anda boleh membetulkan, mengemas kini atau menyemak maklumat peribadi yang telah anda serahkan sebelum ini dengan kembali ke perkhidmatan tertentu, log masuk dan membuat perubahan yang diingini. Anda juga boleh mengemas kini sebarang maklumat peribadi yang telah anda serahkan dengan menghubungi kami menggunakan maklumat hubungan yang disenaraikan di bawah atau melalui pautan Hubungi Kami yang disediakan di bahagian bawah setiap halaman laman web kami. 

Apabila anda mendaftar untuk menerima komunikasi e-mel untuk mana-mana perkhidmatan kami, termasuk surat berita e-mel kami, atau pada bila-bila masa, anda boleh memilih untuk menarik diri daripada menerima surat berita tambahan atau komunikasi e-mel lain daripada kami atau pengiklan atau penaja kami.

Anda boleh berhenti melanggan surat berita e-mel dengan:

 • Mengikuti arahan yang disertakan di bahagian bawah surat berita dan menggunakan pautan “Nyahlanggan” yang terdapat dalam e-mel.
 • Log masuk ke laman web kami dan nyahtanda surat berita yang anda tidak mahu terima lagi di bawah bahagian “Profil Saya”.

Semua e-mel promosi yang kami hantar dengan peluang daripada kami atau dengan tawaran atau bahan maklumat daripada kami bagi pihak penaja kami akan mengandungi peluang untuk berhenti melanggan daripada mendapatkan e-mel tambahan jenis tersebut pada masa hadapan daripada kami, melainkan anda melanggan semula.

Kebanyakan perisian pelayaran boleh ditetapkan untuk menolak Kuki. Kebanyakan pelayar menawarkan arahan tentang cara menetapkan semula pelayar bagi menolak Kuki pada bahagian “Bantuan” atau “Tetapan” atau “Keutamaan” pada bar pelayar anda. Rujuk Dasar Kuki kami untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang menarik diri daripada Kuki.

Anda juga boleh mengawal pengiklanan berdasarkan minat pada peranti mudah alih anda dengan membenarkan tetapan “Hadkan Penjejakan Iklan” dalam tetapan peranti iOS anda atau “Tarik diri daripada Pemperibadian Iklan” dalam tetapan peranti Android anda. Ini tidak akan menghalang anda daripada melihat iklan, tetapi akan mengehadkan penggunaan pengesan pengiklanan peranti untuk memperibadikan iklan berdasarkan minat anda. Jika anda mempunyai soalan tentang cara menolak kuki pada peranti khusus anda, sila semak dengan pengeluar peranti. 

Bagaimana data peribadi dilindungi

Untuk melindungi data peribadi anda daripada akses tanpa kebenaran, pengumpulan, penggunaan, pendedahan, penyalinan, pengubah suaian, pelupusan atau risiko yang serupa, kami telah memperkenalkan langkah pentadbiran, fizikal dan teknikal yang sesuai dan munasabah seperti pengumpulan data peribadi, pengesahan dan kawalan akses yang diminimumkan (seperti amalan kata laluan yang baik, asas keperluan untuk pendedahan data, dan sebagainya.), penyulitan data, anonimasi data, perlindungan antivirus terkini, tampalan tetap sistem pengendalian dan perisian lain, pemadaman media storan dalam peranti dengan selamat sebelum dilupuskan , langkah keselamatan web terhadap risiko, penggunaan kata laluan satu kali(otp)/2 pengesahan faktor (2fa)/pengesahan berbilang faktor (mfa) untuk mendapatkan akses, serta semakan dan ujian keselamatan dilakukan secara kerap. Apabila anda memasukkan maklumat peribadi (termasuk maklumat kesihatan peribadi dalam pelbagai Perkhidmatan), kami menyulitkan penghantaran maklumat tersebut atau menggunakan teknologi sambungan SSL (Lapisan Soket Selamat).

Walau bagaimanapun, anda harus sedar bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah storan elektronik adalah selamat sepenuhnya. Walaupun keselamatan tidak dapat dijamin, kami berusaha untuk melindungi keselamatan maklumat anda dan sentiasa menyemak dan mempertingkatkan langkah keselamatan maklumat kami. Walaupun usaha kami untuk melindungi maklumat peribadi anda, sentiasa mempunyai beberapa risiko bahawa pihak ketiga yang tidak dibenarkan mungkin mencari jalan di sekeliling sistem keselamatan kami atau penghantaran maklumat anda melalui Internet mungkin dipintas. Sila ambil perhatian bahawa anda harus memberitahu kami secepat mungkin jika anda kehilangan kawalan ke atas akaun anda atau mengetahui atau menyedari bahawa peranti anda digodam dan sila bertanggungjawab terhadap keselamatan kata laluan dan maklumat akaun anda.

Ketepatan Data Peribadi

Kami biasanya bergantung kepada data peribadi yang anda berikan (atau wakil anda yang diberi kuasa). Untuk memastikan data peribadi anda adalah terkini, lengkap dan tepat, sila kemas kini dengan kami jika terdapat perubahan pada data peribadi anda dengan memaklumkan kepada Pegawai Perlindungan Data kami menerusi butiran hubungan yang diberikan di bawah.

Bagaimana data peribadi disimpan

Kami mungkin menyimpan data peribadi anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ia dikumpulkan, atau seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.

Kami akan berhenti menyimpan data peribadi anda, atau mengalih keluar data yang boleh dikaitkan dengan anda, sekiranya munasabah untuk menganggap bahawa pengekalan tersebut tidak lagi memenuhi tujuan data peribadi itu dikumpulkan, dan tidak lagi diperlukan untuk tujuan undang-undang atau perniagaan.

Bagaimana untuk menghubungi pegawai perlindungan data kami

Anda boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau maklum balas tentang dasar dan prosedur perlindungan data peribadi kami, atau jika anda ingin membuat sebarang permintaan, dengan cara berikut:

Alamat E-mel : [email protected]

Kami akan berusaha untuk membalas permintaan anda dalam jangka masa yang munasabah dan mungkin meminta maklumat tambahan daripada anda untuk memberikan respons yang komprehensif. Maklumat lanjut juga mungkin diminta daripada anda untuk memberikan anda respons yang komprehensif. Anda juga boleh menghubungi Khidmat Pelanggan tempatan untuk sebarang pertanyaan lain.

KESAN DASAR DAN PERUBAHAN KEPADA DASAR

Polisi ini terpakai bersama-sama dengan mana-mana Polisi lain, klausa kontrak dan klausa persetujuan yang terpakai berhubung dengan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi anda oleh kami. 

Kami boleh menyemak Polisi ini dari semasa ke semasa tanpa sebarang Polisi terdahulu. Anda boleh menentukan sama ada sebarang semakan sedemikian telah berlaku dengan merujuk pada tarikh Polisi ini dikemas kini kali terakhir. Jika kami membuat sebarang perubahan penting pada Polisi ini, kami akan memberitahu anda melalui notis di laman web kami dan/atau melalui e-mel kepada pengguna berdaftar kami (dihantar ke alamat e-mel yang dinyatakan semasa anda mendaftar) sebelum perubahan itu berkuat kuasa. Penggunaan berterusan perkhidmatan kami dan laman web kami merupakan pengakuan dan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.